przegląd instalacji

Przepisy prawa budowlanego zobowiązują do przeprowadzania regularnych przeglądów instalacji elektrycznych. Zwiększa to bezpieczeństwo względem zagrożeń pożarowych oraz pozwala na zachowanie lepszej sprawności urządzeń technicznych. Przeglądy wykonuje się zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i użytkowym. Obowiązek przeprowadzania przeglądów nakłada artykuł 62 ustawy Prawo budowlane.

Przegląd elektryczny – elektryka prąd nie tyka!

regularny przegląd instalacji elektrycznej w krakowieSzczegółowa kontrola powinna odbywać się przynajmniej raz na pięć lat. Dobrą praktyką jest coroczne sprawdzanie stanu instalacji. Ważnym czynnikiem wpływającym na częstotliwość wykonywanych przeglądów jest wiek instalacji. W przypadku starszych instalacji należy przeprowadzać przeglądy częściej – pozwala to szybko wykryć zagrożenie pożarowe i nieprawidłowe działanie niektórych obwodów. W takich miejscach jak zakłady pracy, obiekty komunalne i tereny budowy wskazane jest wykonywanie częstszych przeglądów instalacji elektrycznych. W trakcie przeglądu sprawdza się skuteczność ochrony przeciwporażeniowej oraz wykonuje się pomiar rezystancji izolacji. Przegląd przeprowadza się w dwóch etapach. Pierwszy z nich polega na dokładnych oględzinach instalacji elektrycznej.

przegląd instalacjiSprawdza się na przykład, czy gniazda elektryczne są dobrze obsadzone, a niezabezpieczone przewody nie wystają ze ścian. Rzetelny i regularny przegląd instalacji elektrycznej w Krakowie mogą przeprowadzić osoby, które posiadają uprawnienia SEP do przeprowadzania pomiarów ochronnych. Są to świadectwa kwalifikacyjne grupy D i E. Drugi etap przeglądu to sprawdzenie parametrów instalacji elektrycznej przy pomocy specjalnych mierników. Dodatkowo przegląd należy przeprowadzić po rozbudowie, remoncie lub modernizacji instalacji elektrycznej. Przebieg oględzin instalacji jest szczegółowo opisany w normie PN-HD 60364-6:2008. Dopiero po dokonaniu oględzin można przystąpić do przeglądu z wykorzystaniem mierników. Pozwala to zachować bezpieczeństwo podczas wykonywania pomiarów parametrów instalacji elektrycznej. Zakres przeglądu zależy od charakterystyki instalacji elektrycznej.

Podczas drugiego etapu przeglądu wykonuje się pomiary elektryczne, które powinny sprawdzać ciągłość przewodów. Dotyczy to przewodów ochronnych oraz czynnych. Mierzy się także rezystancję izolacji elektrycznej i impedancję podłóg oraz ścian. Za pomocą mierników kontroli poddaje się też poziom ochrony uzupełniającej, sprawdza biegunowość i kolejność faz. Wykazanie nieprawidłowości na tym etapie pozwala wdrożyć odpowiednie rozwiązania, które zapobiegają porażeniu lub wybuchowi pożaru.