Zbiorniki przeciwpożarowe to wielkogabarytowe cylindryczne zbiorniki, ustawione pionowo i zbudowane z ocynkowanej blachy. Są na stałe przymocowane do podłoża, w sposób zgodny z wymaganiami lokalnych stref sejsmicznych. Nie zawsze posiadają dach. Powinny być zabezpieczone przed zamarzaniem wody poprzez np. grzałkę elektryczną, która rozpoczyna pracę, gdy temperatura zbliża się do zera.

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych określa, dla jakich miejsc wymagane jest zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru – tym zaopatrzeniem mogą być właśnie zbiorniki przeciwpożarowe:

§ 3. 1. Zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru jest wymagane dla:
1) jednostek osadniczych o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 osób, niestanowiących zabudowy kolonijnej, a także znajdujących się w ich granicach: budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektów budowlanych produkcyjnych i magazynowych;
2) budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektów budowlanych produkcyjnych i magazynowych, znajdujących się poza granicami jednostek osadniczych wymienionych w pkt 1, o kubaturze brutto przekraczającej 2 500 m3 lub o powierzchni przekraczającej 500 m2, z wyjątkiem stacji paliw płynnych ze zbiornikami o łącznej pojemności do 200 m3 i stacji gazu płynnego;
3) obiektów budowlanych niebędących budynkami, przeznaczonych na potrzeby użyteczności publicznej lub do zamieszkania zbiorowego, w których znajduje się strefa pożarowa o powierzchni
przekraczającej 1 000 m2 lub przeznaczona do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób;
4) obiekty budowlane gospodarki rolnej o powierzchni strefy pożarowej przekraczającej 1 000 m2.
2. Dla pozostałych obiektów budowlanych woda do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru jest zapewniana w ramach ilości wody przewidywanych dla jednostek osadniczych, nie mniejszej jednak niż 10 dm3/s, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców do 2 000 wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla pozostałych obiektów budowlanych powinna wynosić co najmniej 5 dm3/s.

Zbiorniki przeciwpożarowe, poza zewnętrznym gaszeniem pożaru, służą także jako źródło wody dla stałych urządzeń gaśniczych, instalacji i sieci przeciwpożarowych.

zbiornik ppoż